Realizacja projektu

Konsorcjum FORBIO realizuje zadania projektowe w oparciu o następujące pakiety robocze.

 

WP1 – Koordynacja i zarządzanie

Celem tego pakietu jest zapewnienie skutecznej realizacji projektu FORBIO.

WP Lider - WIP Energie odnawialne, Niemcy

WP2 – studium wykonalności  agronomicznej i techniczno-ekonomicznej

Celem tego pakietu jest ocena potencjału agronomicznego i techno-ekonomicznego wybranych zaawansowanych łańcuchów wartości produkcji bioenergii jako studia przypadków w wybranych krajach docelowych.

WP Lider – Biochemtex, Włochy

WP3 – Ocena trwałości ścieżek bioenergii w wybranych studiach przypadków

Celem tego pakietu jest ocena trwałości środowiskowej, społecznej i gospodarczej wybranych łańcuchów wartości produkcji bioenergii w studiach przypadków krajach docelowych.

WP Lider – FAO, Włochy

WP4 – Identyfikacja i usuwanie barier w dostępie do bioenergii w studiach przypadku

Celem tego pakietu jest  analiza barier gospodarczych i pozarolniczych w zakresie wprowadzania na rynek wybranych technologii zrównoważonej produkcji bioenergii dla zbadanych studiów przypadku. Wymiana informacji na temat najlepszych praktyk w zakresie polityki, regulacji i systemów wsparcia w zakresie bioenergii, które pozwalają na zrównoważone i efektywne wykorzystanie zasobów biologicznych z terenów niewykorzystanych rolniczo. Opracowanie strategii usuwania wspomnianych barier, w tym określenie roli i odpowiedzialności zainteresowanych stron.

WP Lider – FAO, Włochy

WP5 – transfer wiedzy i rozwijanie potencjału w zakresie innowacyjnych łańcuchów wartości

Celem tego pakietu jest zachęcanie europejskich rolników i właścicieli zanieczyszczonych gruntów do rozpoczęcia działań w zakresie produkcji bioenergii z upraw biomasy nie konkurującej z produkcją zywności. Ma się to odbyć na drodze prezentacji  wyników oceny studiów przypadków, a także powielenia uzyskanej wiedzy w  innych regionach lub krajach oraz budowanie zdolności przetwórczych zainteresowanych stron w celu umożliwienia tworzenia im trwałych łańcuchów dostaw energii.

WP Lider - WIP Energie odnawialne Niemcy

WP6 – Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu

Celem pakietu jest maksymalna prezentacja projektu i rozpowszechnianie informacji na temat jego celów, działań i wyników wśród zainteresowanych stron oraz szerokiego kręgu odbiorców. Ma to pomóc w   zaangażowaniu docelowych grup użytkowników projektu oraz wykorzystaniu jego wyników.

WP lider - Geonardo Węgry